Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

VƯƠN LÊN - UPSHIFT Việt Nam: Tác động thông qua Triển khai thực tế

Thành viên Nhóm 4, Trương Ngọc Anh Thư, đang làm việc với hướng dẫn viên của họ - ông Ngô Văn Cường từ tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam. UPSHIFT Incubation Phase © UNICEF/Innovations Lab Ho Chi Minh/UPSHIFT Happy Respiration sessions/ Trần Tiến Thăng/ tháng 3/2016
Trong lần cập nhật gần đây nhất, chúng tôi đã lựa chọn 5 nhóm tham gia Giai đoạn thứ 3 – Giai đoạn Triển khai thực tế của dự án Vươn lên - kéo dài trong 3 tháng. Trong giai đoạn Triển khai thực tế, các nhóm tham gia các đợt huấn luyện bổ sung và được nhận khoản đầu tư ban đầu để bắt đầu dự án của mình và được hướng dẫn trong suốt quá trình. Các nhóm cũng được tiếp cận mạng lưới những người hỗ trợ và các sự kiện định kỳ thông qua Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE). Tất cả những nhân tố này kết hợp nhằm hỗ trợ các nhóm biến ý tưởng của mình thành thực tế.